E7686X   Xray tube

  • TOSHIBA X-RAY TUBE 54/22 KW
Add to cart
en  fr